Privacyverklaring 

Praktijk Even(ge)wicht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 Contactgegevens:
Praktijk Even(ge)wicht
 Conny van de Ven,
gewichtsconsulent en balanscoach
Waterroosstraat 4, 5644 ER, Eindhoven
prevengewicht@gmail.com
 
Persoonsgegevens die ik verwerk 

Als je gebruik maakt van diensten van Praktijk Even(ge)wicht, dan heb ik gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de gewichtsconsulent of via de mail. Denk hierbij aan: 
-          Voor- en achternaam 
-          Geslacht 
-          Geboortedatum 
-          Adresgegevens 
-          Telefoonnummer 
-          E-mailadres 
-          bepaalde medische gegevens  
-          Lijst met contactgegevens van de klant via een app 
-          Bankrekeningnummer 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk 
-          Gezondheid en medische gegevens 
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Praktijk Even(ge)wicht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
•      Het uitvoeren van werkzaamheden om je een persoonlijk voedingsadvies te geven. 
•      Het afhandelen van jouw betaling  
•      Verzenden van onze nieuwsbrief  
•      Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
•      Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
•      Als er een wettelijke verplichting is  
•      Als je hiervoor toestemming hebt gegeven 
 
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige 
persoonsgegevens’ van jou. Dat doe ik alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw begeleiding. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar 

Praktijk Even(ge)wicht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Maximaal 7 jaar na het afronden van het traject 
 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Praktijk Even(ge)wicht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan anderen indien dit nodig is voor behandeldoeleinden en alleen na overleg met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Even(ge)wicht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  
 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar prevengewicht@gmail.com . 

 Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 
 
Praktijk Even(ge)wicht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid 
hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip ons 
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Praktijk Even(ge)wicht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Praktijk Even(ge)wicht via prevengewicht@gmail.com
Praktijk Even(ge)wicht heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:  
 
•      Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 
•      TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. 
Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. 
•      Papieren dossiers worden in een afgesloten kast bewaard. 

kunt het altijd weer veranderen.